Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}
COOK iDEA CHANNEL x Coca-Cola
中秋月餅班 - 紫薯水晶月餅
 
月餅🥮絕對係中秋佳節最具代表性嘅應節食品。除咗傳統嘅四式外,月餅近年為咗迎合更多不同大衆口味嘅需求而不斷創新,
出現各式各樣不同内餡、不同造型嘅新式月餅。

今個中秋,Oreo Charm 湛錦鈿特別揀選一款低糖少甜嘅「紫薯水晶月餅」🥮月餅軟糯香甜,有別於傳統月餅較為健康,
大人小朋友甚至老人家都可以一齊享用,全家一齊感受佳節氣氛。
大家今年最鍾意食咩月餅?